Hałas z lotniska Babice przekracza dopuszczalne normy

Podmiot zarządzający lotniskiem Warszawa Babice zgodnie z ust. 2 art. 175 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska prowadzi od 2007 r. monitoring hałasu lotniczego. Miesięczne raporty są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie w zakładce „hałas lotniczy”.

Pomiar hałasu lotniczego odbywa się w sześciu punktach pomiarowych:
PP.1 Lotnisko Babice: na terenie Instytutu Ochrony Środowiska ul. Kolektorska 4 w Warszawie,
PP.2 Lotnisko Babice: teren na granicy lotniska ze zwartą zabudową jednorodzinną,
PP.3 Lotnisko Babice: na terenie żłobka przy ul. Kochanowskiego 9,
PP.4 Lotnisko Babice: na terenie przedszkola nr 361 przy ul. Włościańskiej 6A,
PP.5 Lotnisko Babice: na terenie żłobka przy ul. Klaudyny 10,
PP.6 Lotnisko Babice: na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Akcent 12.

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określone są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r.. Zgodnie z Tabelą 2 znajdującą się w załączniku do ww rozporządzenia dopuszczalny poziom hałasu dla startów, lądowań i przelotów statków powietrznych dla terenów zabudowy mieszkaniowej wynosi:
1. dla pory dnia (6:00 – 22:00) określony wskaźnikiem Laeqd – 60 dB
2. dla pory nocy (22:00 – 6:00) określony wskaźnikiem Laeqd – 50 dB.

W raporcie dotyczącym pomiarów hałasu lotniczego spowodowanego przez samoloty operujące na lotnisku Babice za maj 2018 roku stwierdzono że wielokrotnie, we wszystkich punktach pomiarowych miało miejsce przekroczenie norm dopuszczalnego hałasu lotniczego dla zabudowy mieszkaniowej.

W punkcie pomiarowym PP.1 w maju 2018 r. odnotowano 2818 operacji lotniczych, a podczas ponad 100 operacji lotniczych przekroczono dopuszczalną wartość hałasu lotniczego dla pory dnia określoną wskaźnikiem Laeqd wynosząca 60 dB.

Ponadnormatywny hałas lotniczy jest szkodliwy dla zdrowia. Informacje dotyczące negatywnego wpływu hałasu lotniczego na zdrowie człowieka znajdują się m.in. w raporcie pt. Programy rekompensat w polityce łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania portów lotniczych opublikowanym na stronie internetowej Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie na str. 5-7.

Przekroczenia norm hałasu poza OOU

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na bieżąco monituje zachowywanie dopuszczalnych norm hałasu związanych z działalnością lotniska poza obszarem ograniczonego użytkowania. W Komunikacie MWIOŚ z dnia 9 października 2013r. w sprawie uciążliwości hałasowej Portu Lotniczego im. F. Chopina czytamy m.in, że:

„W wyniku pomiarów hałasu przeprowadzonych w kwietniu 2013r. przez WIOŚ w Warszawie, poza obszarem ograniczonego użytkowania, w punkcie pomiarowym zlokalizowanym przy ul. Starzyńskiego w m. Dawidy Bankowe stwierdzono przekroczenie, w odniesieniu do jednej doby w porze nocy, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych /…/ Czytaj dalej

Kalendarz przekroczeń norm hałasu – punkt pomiarowy „Onkologia”

Na podstawie analizy Wyników ciągłych pomiarów hałasu w środowisku dla Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie dla punktu pomiarowego „Onkologia” opracowaliśmy kalendarz przekroczeń norm hałasu lotniczego.

W 2013 roku (od stycznia do września) poziom dopuszczalnego równoważnego poziomu dźwięku w porze dziennej wynoszący dla terenów zabudowy mieszkaniowej 60 dB został przekroczony w 66 przypadkach, a w porze nocnej 79 razy przekroczono dopuszczalny poziom 50 dB.

onkologia-kalendarz 2013