Nowy przegląd ekologiczny dla lotniska Chopina w Warszawie

Marszałek Województwa Mazowieckiego decyzją Nr 21/18/PZ.E na podstawie art. 237 i art. 238, art 239 pkt 1 i 2, art 241 ust. 2, art 241a, oraz art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799), orzekł o nałożeniu na Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1 obowiązku wykonania przeglądu ekologicznego dla Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie w zakresie oddziaływania na środowisko.

W październiku 2019 r. nowy przegląd ekologiczny dla lotniska im. F. Chopina w Warszawie został ukończony przez PP PL i złożony w Urzędzie Marszałkowskim.

Nowy przegląd ekologiczny zawiera następujące istotne zmiany w porównaniu do poprzednio obowiązującego:

  • zniesione zostaje wydzielenie z OOU stref Z1 i Z2, zamiast tego wewnątrz OOU zostaje wydzielony obszar na terenie którego przekroczone są dopuszczalne dobowe poziomy hałasu lotniczego dla zabudowy mieszkaniowej (tj. Laeqd>60dB lub Laeqn>50dB);
  • zostaje zwiększona zakładana liczba operacji lotniczych w porze dnia z 560 na 800;
  • zostaje zwiększona zakładana liczba operacji lotniczych w porze nocy z 40 na 55;
  • powierzchnia OOU zwiększa się ze 105 km2 na 196 km2;
  • liczba mieszkańców terenu objętego OOU zwiększa się ze 317.000 do 544.000 osób;

Do przeglądu został dołączony również projekt uchwały w sprawie zmiany dotychczas obowiązującego OOU, który wprowadza nst. zmiany:

  • brak jakichkolwiek ograniczeń w zakresie budownictwa mieszkaniowego na terenie całego OOU;
  • wymagania techniczne dotyczące właściwej izolacyjności przegród zewnętrznych stosuje się tylko do nieruchomości znajdujących się wewnątrz wydzielonej wewnątrz OOU strefy wewnątrz której występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu dla zabudowy mieszkaniowej.

Nowy przegląd ekologiczny może mieć istotne znaczenie procesowe w toczących się postępowaniach, zwłaszcza w sytuacjach, w których biegli akustycy w swoich opiniach wyznaczyli miarodajny poziom hałasu dla pory nocy na poziomie niższym niż 50 dB, a z nowego przeglądu wynika, że nieruchomość znajduje się na terenie o wyższej wartości tego wskaźnika.

Trwają prace nad nowym OOU dla lotniska Chopina

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pisma Ministra Infrastruktury z 25 stycznia 2019 r., w którym Minister udziela odpowiedzi na pytania posła Stanisława Tyszki w sprawie lotniska Chopina.

Minister informuje, że nie została podjęta jeszcze decyzja dotycząca ewentualnego wygaszenia działalności lotniska Chopina w związku z planem budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Co więcej, na podstawie decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 21/18/PZ.E z dnia 26 czerwca 2018 r., w związku z planowanym istotnym zwiększeniem ruchu lotniczego na lotnisku Chopina do 2027 r. (do czasu otwarcia CPK) wszczęto postępowanie administracyjne w celu wykonania przeglądu ekologicznego oraz uchwalenia nowego OOU. Założenia dotychczasowego OOU dotyczące planowanej ilości lotów są niewystarczające, dlatego konieczne będzie utworzenie nowego OOU.

W piśmie znajduje się również informacja, iż dotychczas PP Porty Lotnicze w latach 2014-2018 w ramach wewnętrznej procedury ugodowej przeznaczyło na rzecz właścicieli nieruchomości znajdujących się w OOU w celu sfinansowania kosztów poprawy izolacyjności akustycznej budynków i lokali kwotę 5 .125.156,85 zł. W ramach postępowań sądowych wypłacono natomiast odszkodowania w łącznej kwocie 9.865.013,71 zł.

Lotnisko Chopina realizuje w nocy 50-60 operacji lotniczych

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury w dniu 24 września 2015 r. był obecny dyrektor naczelny PP „Porty Lotnicze” Michał Kaczmarzyk. Wypowiadał się m.in. na temat funkcjonowania lotniska Chopina w Warszawie. Szczególnie istotne, w kontekście roszczeń dotyczących Obszaru Ograniczonego Użytkowania, są następujące informacje:

„W dzień możemy oczywiście upchać dużo samolotów, ale w nocy nasze możliwości są ograniczone. Obecnie pomiędzy 22.00 a 6.00 realizujemy od 50 do maksymalnie 60 operacji. Dzieje się tak wyłącznie dzięki specjalnemu systemowi do mierzenia hałasu, który zainstalowaliśmy, ponieważ bez niego maksymalnie mielibyśmy najwyżej czterdzieści kilka operacji nocnych. Jak widać, i tak sporo dokładamy w nocy”.

Zgodnie z Przeglądem ekologicznym dla lotniska Chopina, w porze nocy, powinno być wykonywane co najwyżej 40 operacji lotniczych.

W naszej ocenie, akustycy powoływani przez sąd, w celu określenia klimatu akustycznego w pomieszczeniach, powinni uwzględniać, w oparciu o powyższe dane, w wyliczeniach miarodajnego poziomu dźwięku dla pory nocy, dla perspektywy rozwoju ruchu lotniczego, co najmniej 60 operacji lotniczych.

Przegląd ekologiczny Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie

Przegląd ekologiczny Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie zawiera wiele cennych informacji, które mogą ułatwić przygotowanie pisma procesowego w odpowiedzi na zarzuty do pozwu. Warto również zapoznać się z tym dokumentem przed przesłuchaniem w sądzie.

Na szczególną uwagę zasługuje załącznik nr 1 do przeglądu ekologicznego. Jest to pismo Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 roku. W treści tego pisma czytamy m.in, że: Z ustawy – Prawo ochrony środowiska jednoznacznie wynika obowiązek dotrzymania nie tylko dopuszczalnego poziomu hałasu wyrażonego wskaźnikami Ldwn i Ln ale również  wskaźnikami hałasu Laeqd i Laeqn”. 

Powyższego stanowiska nie podziela PP PL, które w pismach procesowych twierdzi, że na większości terenu obszaru ograniczonego użytkowania nie ma przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu dla budynków mieszkalnych, posiłkując się przy tym mapami akustycznymi sporządzonymi w oparciu o wskaźniki Ldwn i Ln.