Sąd Najwyższy wystąpił w obronie osób, które nie stawiły się na próbie ugodowej

Sąd Najwyższy w sprawie Sygn. akt III CZP 117/13 rozstrzygnął, że w przypadku niestawiennictwa na posiedzeniu sądu wyznaczonym w celu zawarcia próby ugodowej wynagrodzenie pełnomocnika przeciwnika jest określane w wysokości 120 zł, a nie w kwocie 3.600 zł lub 7.200 zł – jak to miało miejsce w przypadku bardzo dużej liczby wyroków w sprawach dotyczących odszkodowań za hałas z lotniska.

Omawiany problem dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy samodzielnie, nie korzystając z pomocy radcy prawnego, złożyli do sądy wnioski o próbę ugodową. Po kilku miesiącach otrzymali z sądu informację o terminie, z wprowadzającą w błąd adnotacją „stawiennictwo nieobowiązkowe”. Większość osób po otrzymaniu tego pisma nie pojawiała się na wyznaczonym posiedzeniu sądu, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji niestawiennictwa. Podczas posiedzenia sądu, które trwało nie więcej niż 2-3 minuty, sędziowie wydawali postanowienie o zasądzeniu na rzecz PP Porty Lotnicze wynagrodzenia pełnomocnika procesowego w kwocie 3.600 zł lub 7.200 zł (w zależności od kwoty wskazanej przez właściciela nieruchomości).

Obecnie jest możliwe wystąpienie do Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z prawem takiego krzywdzącego wyroku na podst. Art. 424[1] par. 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który stanowi że:

„W wyjątkowych wypadkach, gdy niezgodność z prawem wynika z naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego lub konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i obywatela, można także żądać stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu pierwszej lub drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli strona nie skorzystała z przysługujących jej środków prawnych, chyba że jest możliwa zmiana lub uchylenie wyroku w drodze innych przysługujących stronie środków prawnych.”

Nieobecność na posiedzeniu ugodowym kosztuje…. 7.217 zł

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w sprawach z wniosku właścicieli nieruchomości o zawezwanie do próby ugodowej dotyczącej odszkodowania w związku z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie w przypadku nieobecności wnioskodawcy zasądza od niego koszty zastępstwa procesowego na rzecz przeciwnika w kwocie 7.200 zł dla roszczeń o wartości powyżej 200.000 zł oraz 3.600 zł dla roszczeń o wartości powyżej 50.000 zł do 200.000 zł, a ponadto 17 zł jako zwrot opłaty skarbowej od pełnomocnictwa dla radcy prawnego. Czytaj dalej

Posiedzenie sądu ws ugody – obecność obowiązkowa!!!

Tych z Państwa, którzy samodzielnie złożyli w sądzie wniosek o zawezwanie PP Porty Lotnicze do próby ugodowej i otrzymali już zawiadomienie o terminie posiedzenia sądu w tej sprawie, informujemy że bezwzględnie należy być na tym posiedzeniu obecnym.
odszkodowania lotnisko wezwanie proba ugodowa

Zgodnie bowiem z art. 186 par. 1 K.p.c. jeżeli wzywający nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie przeciwnika nałoży na niego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową . Jeżeli przeciwnik – PP Porty Lotnicze stawiłby się na posiedzenie reprezentowany np. przez adwokata lub radcę prawnego, do kosztów takich zaliczane byłyby koszty zastępstwa procesowego ustalane według odpowiednich przepisów. Przykładowo w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu wynosi powyżej 50.000 zł do 200.000 zł koszty te mogą zostać ustalone na 3.600 zł, a w sprawach o wartości przedmiotu sporu powyżej 200.000 zł – nawet na 7.200 zł.

W sprawach, w których skorzystaliście Państwo z naszej pomocy i udzieliliście stosowanego pełnomocnictwa, zapewniamy Państwu na ww. posiedzeniu zastępstwo przez radcę prawnego. W sprawach, w których złożyliście Państwo wniosek we własnym zakresie, powinniście się Państwo stawić na posiedzeniu osobiście. W dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania także w tym zakresie z naszej pomocy, zgodnie z zamieszczoną na niniejszej stronie ofertą.