Obowiązek wyciszenia dotyczy wszystkich budynków na terenie OOU

Obowiązek zastosowania dodatkowych zabezpieczeń akustycznych w celu uzyskania odpowiedniego klimatu akustycznego dotyczy właścicieli wszystkich budynków i lokali znajdujących się w OOU, które były oddane do użytkowania przed wejściem w życie uchwały dotyczącej OOU. Potwierdzenie takiego stanowiska znajduje się w otrzymanej przez nas opinii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Środowiska z dnia 13 listopada 2014 roku

Dla OOU utworzonego dla lotniska Chopina, obowiązek o którym mowa powyżej został wprowadzony w par. 6 pkt. 2 uchwały nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego, który stanowi że:

„2) w istniejących budynkach należy zastosować zabezpieczenia zapewniające
właściwy klimat akustyczny w pomieszczeniach – zgodnie z ustawą z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011
r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy”

Ze względu na powyższe zobowiązanie, którego wypełnienie jest związane z poniesieniem znacznych kosztów ustawodawca umożliwił dochodzenie odszkodowania na podstawie art. 136 par. 3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

„3. W razie określenia na obszarze ograniczonego użytkowania wymagań
technicznych dotyczących budynków szkodą, o której mowa w art. 129 ust. 2, są
także koszty poniesione w celu wypełnienia tych wymagań przez istniejące budynki,
nawet w przypadku braku obowiązku podjęcia działań w tym zakresie.”

.oraz art. 129 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

„2. W związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości jej
właściciel może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę; szkoda obejmuje
również zmniejszenie wartości nieruchomości”

Orzecznictwo sądowe jednoznacznie wskazuje, że odszkodowanie dotyczące kosztów wyciszenia nie jest uzależnione od uprzedniego poniesienia tych kosztów. Po otrzymaniu odszkodowania nie ma po stronie właściciela nieruchomości obowiązku wydatkowania ani rozliczenia środków na cel związany z wyciszeniem.

O ile zgłosili Państwo roszczenia w terminie do 3 sierpnia 2013 roku, a Państwa nieruchomość znajduje się w obszarze objętym OOU utworzonym w 2011 roku oraz jest poza OOU z 2007 roku zachęcamy do skorzystania z naszej oferty w zakresie dochodzenia roszczeń.