Sądy oddalają powództwa dot. OOU w przypadku zgłoszenia roszczeń po terminie

Warszawskie sądy oddalają pozwy właścicieli nieruchomości, które znajdowały się w OOU utworzonym w 2007 roku, a roszczenie zostało zgłoszone po 25 sierpnia 2009 roku.

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Chopina w Warszawie został utworzony Rozporządzeniem Wojewody nr 50 z dnia 07.08.2007 r. Właścicielom nieruchomości wymienionych w załączniku nr 6 do tego rozporządzenia przysługiwało prawo do wystąpienia z roszczeniem o wypłatę należnych odszkodowań w terminie 2 lat od wejścia w życie rozporządzenia, czyli do dnia 25 sierpnia 2009 roku. Brak zgłoszenia w tym terminie skutkował utratą prawa do odszkodowania.

W 2011 roku nastąpiło utworzenie nowego obszaru ograniczonego użytkowania. Objął on znacznie większy obszar niż OOU z 2007 roku. Utworzone zostały również dwie strefy Z1 i Z2 w miejsce dotychczas istniejącej strefy M. Nowy OOU został ustanowiony na mocy Uchwały nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20.06.2011 r., a następnie zostały wprowadzone zmiany Uchwałą nr 153/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24.10.2011 r.  Właściciele nieruchomości, które po raz pierwszy znalazły się w granicach OOU, mogli występować z roszczeniami odszkodowawczymi w terminie do 3 sierpnia 2013 roku.

Wielu właścicieli nieruchomości, znajdujących się w OOU z 2007 roku dowiedziało się o możliwości uzyskania odszkodowania dopiero w roku 2013. Również nasza Spółka otrzymywała bardzo wiele zapytań od Klientów, którzy byli zainteresowani dochodzeniem roszczeń dot. OOU z 2007 roku. W odpowiedzi informowaliśmy o bardzo dużym ryzyku związanym z dochodzeniem takich roszczeń i w konsekwencji nie dochodziło do podpisania umów na obsługę prawną.

Przed podpisaniem umowy każdorazowo przeprowadzamy szczegółową analizę stanu prawnego nieruchomości. Taki model postępowania gwarantuje naszym Klientom, że ich roszczenia są uzasadnione, a ryzyko związane z rozpoczęciem spory sądowego jest zminimalizowane. Potwierdzeniem prawidłowości naszych działań jest fakt, iż w żadnej z prowadzonych przez nas spraw dotyczących OOU, jak dotąd, nie doszło do oddalenia powództwa.

W zakładce http://trynity.eu/?page_id=884 znajdą Państwo wyroki Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawach dot. OOU.