Właściciele nieruchomości wygrywają również w II instancji

Wiele spraw dotyczących odszkodowań związanych z utworzeniem OOU jest obecnie rozpatrywanych przez sądy w drugiej instancji. Pojawiają się już pierwsze rozstrzygnięcia.

W sprawie Sygn. akt VI ACa 572/12 Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie, który uprzednio bezpodstawnie oddalił powództwo.

W sprawie Sygn. akt V Ca 2459/12 Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy oddalił apelację pozwanego (czyli PP „Porty Lotnicze”) i utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego z dnia 20 sierpnia 2010 r., sygn. akt II C 350/09, w którym sąd uznał roszczenie powódki o odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości za usprawiedliwione co do zasady.