Przekroczenia norm hałasu poza OOU

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na bieżąco monituje zachowywanie dopuszczalnych norm hałasu związanych z działalnością lotniska poza obszarem ograniczonego użytkowania. W Komunikacie MWIOŚ z dnia 9 października 2013r. w sprawie uciążliwości hałasowej Portu Lotniczego im. F. Chopina czytamy m.in, że:

„W wyniku pomiarów hałasu przeprowadzonych w kwietniu 2013r. przez WIOŚ w Warszawie, poza obszarem ograniczonego użytkowania, w punkcie pomiarowym zlokalizowanym przy ul. Starzyńskiego w m. Dawidy Bankowe stwierdzono przekroczenie, w odniesieniu do jednej doby w porze nocy, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych /…/

Wyniki pomiarów przekazane zostały Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, do wykorzystania służbowego. Ostateczną decyzją Nr 110/13/PŚ.Z z dnia 30 sierpnia 2013r., znak PŚ.V.7021.1.2013.TW Marszałek Województwa Mazowieckiego zobowiązał Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” do ograniczenia oddziaływania akustycznego na środowisko Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie, do granic obszaru ograniczonego użytkowania, w terminie do dnia 31 października 2013r.”