Nowy przegląd ekologiczny dla lotniska Chopina w Warszawie

Marszałek Województwa Mazowieckiego decyzją Nr 21/18/PZ.E na podstawie art. 237 i art. 238, art 239 pkt 1 i 2, art 241 ust. 2, art 241a, oraz art. 378 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799), orzekł o nałożeniu na Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1 obowiązku wykonania przeglądu ekologicznego dla Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie w zakresie oddziaływania na środowisko.

W październiku 2019 r. nowy przegląd ekologiczny dla lotniska im. F. Chopina w Warszawie został ukończony przez PP PL i złożony w Urzędzie Marszałkowskim.

Nowy przegląd ekologiczny zawiera następujące istotne zmiany w porównaniu do poprzednio obowiązującego:

  • zniesione zostaje wydzielenie z OOU stref Z1 i Z2, zamiast tego wewnątrz OOU zostaje wydzielony obszar na terenie którego przekroczone są dopuszczalne dobowe poziomy hałasu lotniczego dla zabudowy mieszkaniowej (tj. Laeqd>60dB lub Laeqn>50dB);
  • zostaje zwiększona zakładana liczba operacji lotniczych w porze dnia z 560 na 800;
  • zostaje zwiększona zakładana liczba operacji lotniczych w porze nocy z 40 na 55;
  • powierzchnia OOU zwiększa się ze 105 km2 na 196 km2;
  • liczba mieszkańców terenu objętego OOU zwiększa się ze 317.000 do 544.000 osób;

Do przeglądu został dołączony również projekt uchwały w sprawie zmiany dotychczas obowiązującego OOU, który wprowadza nst. zmiany:

  • brak jakichkolwiek ograniczeń w zakresie budownictwa mieszkaniowego na terenie całego OOU;
  • wymagania techniczne dotyczące właściwej izolacyjności przegród zewnętrznych stosuje się tylko do nieruchomości znajdujących się wewnątrz wydzielonej wewnątrz OOU strefy wewnątrz której występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu dla zabudowy mieszkaniowej.

Nowy przegląd ekologiczny może mieć istotne znaczenie procesowe w toczących się postępowaniach, zwłaszcza w sytuacjach, w których biegli akustycy w swoich opiniach wyznaczyli miarodajny poziom hałasu dla pory nocy na poziomie niższym niż 50 dB, a z nowego przeglądu wynika, że nieruchomość znajduje się na terenie o wyższej wartości tego wskaźnika.