Niekorzystne dla właścicieli nieruchomości orzeczenie SN w sprawie OOU z 2007 r.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 czerwca 2015 r.

​”Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 50 z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2007 r., Nr 156, poz. 4276) nie utraciło mocy z dniem 15 listopada 2008 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).”

Powyższe orzeczenie oznacza w praktyce, że termin na zgłaszanie roszczeń dla właścicieli nieruchomości znajdujących się w OOU z 2007 r., które po wejściu w życie OOU z 2011 r. nie zostały objęte strefą o większych ograniczeniach, upłynął w dniu 25 sierpnia 2009 r. Roszczenia zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane przez sądy ze względu na upływ 2-letniego terminu zawitego.