Mapa lokalizacji punktów ciągłego pomiaru hałasu lotniczego

PP Porty Lotnicze na podstawie art. 175 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska prowadzi ciągłe pomiary hałasu lotniczego. Wyniki pomiarów są publikowane na stronach internetowych Lotniska Chopina w dziale Ochrona środowiska. Lokalizacja punktów pomiarowych znajduje się na zamieszczonej poniżej mapce.

We wszystkich dziewięciu punktach pomiarowych (Kossutha, Meral, Ursus, 17 Stycznia, Załuski, Onkologia, Zamienie, Mysiadło i Piaseczno) w okresie od 1 stycznia 2012 roku odnotowano przekroczenia norm hałasu lotniczego dla budynków mieszkalnych. 

Lokalizacja punktów pomiarowych PP PL

Właściciele nieruchomości wygrywają również w II instancji

Wiele spraw dotyczących odszkodowań związanych z utworzeniem OOU jest obecnie rozpatrywanych przez sądy w drugiej instancji. Pojawiają się już pierwsze rozstrzygnięcia.

W sprawie Sygn. akt VI ACa 572/12 Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny uchylił zaskarżony wyrok i sprawę przekazał do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie, który uprzednio bezpodstawnie oddalił powództwo.

W sprawie Sygn. akt V Ca 2459/12 Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy oddalił apelację pozwanego (czyli PP „Porty Lotnicze”) i utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego z dnia 20 sierpnia 2010 r., sygn. akt II C 350/09, w którym sąd uznał roszczenie powódki o odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości za usprawiedliwione co do zasady.