Kolejny wyrok ws OOU – zasądzono 139.000 zł odszkodowania

Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny w dniu 16 lipca 2013 opublikował wyrok w sprawie sygn. IV C 31/10, na mocy którego zasądził od pozwanego Przedsiębiorstwa Państwowego (…) z siedzibą w W. na rzecz M. M. 139 447,68 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 29 czerwca 2010 r. do dnia zapłaty oraz od Przedsiębiorstwa Państwowego (…) z siedzibą w W. na rzecz M. M. 14 300,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Orzeczenie jest nieprawomocne. Treść wyroku wraz z uzasadnieniem można odnaleźć na Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych.

Posiedzenie sądu ws ugody – obecność obowiązkowa!!!

Tych z Państwa, którzy samodzielnie złożyli w sądzie wniosek o zawezwanie PP Porty Lotnicze do próby ugodowej i otrzymali już zawiadomienie o terminie posiedzenia sądu w tej sprawie, informujemy że bezwzględnie należy być na tym posiedzeniu obecnym.
odszkodowania lotnisko wezwanie proba ugodowa

Zgodnie bowiem z art. 186 par. 1 K.p.c. jeżeli wzywający nie stawi się na posiedzenie, sąd na żądanie przeciwnika nałoży na niego obowiązek zwrotu kosztów wywołanych próbą ugodową . Jeżeli przeciwnik – PP Porty Lotnicze stawiłby się na posiedzenie reprezentowany np. przez adwokata lub radcę prawnego, do kosztów takich zaliczane byłyby koszty zastępstwa procesowego ustalane według odpowiednich przepisów. Przykładowo w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu wynosi powyżej 50.000 zł do 200.000 zł koszty te mogą zostać ustalone na 3.600 zł, a w sprawach o wartości przedmiotu sporu powyżej 200.000 zł – nawet na 7.200 zł.

W sprawach, w których skorzystaliście Państwo z naszej pomocy i udzieliliście stosowanego pełnomocnictwa, zapewniamy Państwu na ww. posiedzeniu zastępstwo przez radcę prawnego. W sprawach, w których złożyliście Państwo wniosek we własnym zakresie, powinniście się Państwo stawić na posiedzeniu osobiście. W dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania także w tym zakresie z naszej pomocy, zgodnie z zamieszczoną na niniejszej stronie ofertą.