Postanowienie SN w sprawie odsetek od roszczeń dot. OOU

Sąd Najwyższy w postanowieniu z 14 lipca 2016 r. sygn. akt III CSK 170/16 potwierdził swoje wcześniejsze stanowisko zawarte w wyroku z 4 grudnia 2013 r., sygn. akt II CSK 161/13, w którym wyjaśniono, że roszczenie przewidziane w art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. powstaje od dnia wprowadzenia ograniczeń korzystania z nieruchomości w wyniku ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, a roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie z wypłatą dochodzonego odszkodowania
może powstać jeszcze przed wydaniem wyroku zasądzającego odszkodowanie, jeżeli strona pozwana była skutecznie wzywana do wypłaty odszkodowania przed takim wyrokiem (art. 455 k.c.).

Powyższe postanowienie SN rozstrzyga na korzyść właścicieli nieruchomości wątpliwości interpretacyjne, wskutek których w wielu wyrokach zasądzano odsetki naliczone od dat późniejszych, jak np. data wyroku bądź data na którą została sporządzona opinia biegłego, określająca wysokość odszkodowania. Prawidłowo odsetki powinny zostać naliczone od daty zgłoszenia roszczeń, ewentualnie od daty wskazanej jako data zapłaty w tym piśmie.

Lotnisko Modlin. Ugody, negocjacje i postępowania sądowe.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją udzieloną nam przez Panią Magdalenę Bojarską – rzeczniczkę prasową Portu Lotniczego Warszawa-Modlin na temat aktualnego stanu realizacji wniosków i pozwów w sprawie odszkodowań dot. OOU.

„W związku z utworzeniem strefy obszaru ograniczonego użytkowania (OOU), ustanowionego na mocy uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 139/12 z dnia 25 czerwca 2012 r., do Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin wpłynęło 177 wniosków o wypłatę odszkodowania. Nie wszystkie wnioski są kompletne, wiele z nich wymaga uzupełnienia. Termin składania wniosków upłynął w dniu 10.07.2014 r. Regulują go przepisy ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150 z późniejszymi zmianami). Czytaj dalej

Obowiązek wyciszenia dotyczy wszystkich budynków na terenie OOU

Obowiązek zastosowania dodatkowych zabezpieczeń akustycznych w celu uzyskania odpowiedniego klimatu akustycznego dotyczy właścicieli wszystkich budynków i lokali znajdujących się w OOU, które były oddane do użytkowania przed wejściem w życie uchwały dotyczącej OOU. Potwierdzenie takiego stanowiska znajduje się w otrzymanej przez nas opinii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Środowiska z dnia 13 listopada 2014 roku Czytaj dalej

Utrata wartości nieruchomości – wytyczne dla rzeczoznawców

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych – Komisja Standardów wydała zeszyt metodyczny pt. „Wartość nieruchomości na obszarach oddziaływania hałasu lotniczego„.

Zeszyt poświęcony jest problemom wyceny na obszarach oddziaływania hałasu lotniczego, i został przygotowany przez Autorów z Poznania, którzy mieli okazję doświadczyć tych zagadnień na przykładzie lotniska Poznań-Ławica.

Według autorów tej publikacji ubytek wartości nieruchomości spowodowany utworzeniem OOU dla lotniska należy szacować uwzględniając ceny transakcyjne nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej, dla których jedyną różnicującą cechą jest brak uciążliwego hałasu lotniczego.

Zeszyt metodyczny – WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI NA OBSZARACH ODDZIAŁYWANIA HAŁASU LOTNICZEGO

Roszczenia dot. OOU przedawniają się po 10 latach – wyrok Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy w sprawie Sygn. akt II CSK 161/13 orzekł, że roszczenia dotyczące odszkodowań należnych właścicielom nieruchomości za szkody powstałe w wyniku utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania przedawniają się po 10 latach od dnia wejścia w życie uchwały wprowadzającej OOU pod warunkiem dochowania terminu zawitego dotyczącego zgłoszenia roszczeń.

Wskazany powyżej, 10-letni termin przedawnienia roszczeń obowiązuje, o ile w ciągu 2 lat od dnia wejścia w życie uchwały wprowadzającej OOU uprawniony właściciel nieruchomości dokona zgłoszenia swoich roszczeń odpowiedniemu podmiotowi. Jako zgłoszenie roszczeń może być potraktowane wezwanie do zapłaty skierowane do PP „Porty Lotnicze” (dla lotniska Chopina w Warszawie) albo zawezwanie do próby ugodowej lub pozew o zapłatę.

Sąd Najwyższy wystąpił w obronie osób, które nie stawiły się na próbie ugodowej

Sąd Najwyższy w sprawie Sygn. akt III CZP 117/13 rozstrzygnął, że w przypadku niestawiennictwa na posiedzeniu sądu wyznaczonym w celu zawarcia próby ugodowej wynagrodzenie pełnomocnika przeciwnika jest określane w wysokości 120 zł, a nie w kwocie 3.600 zł lub 7.200 zł – jak to miało miejsce w przypadku bardzo dużej liczby wyroków w sprawach dotyczących odszkodowań za hałas z lotniska.

Omawiany problem dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy samodzielnie, nie korzystając z pomocy radcy prawnego, złożyli do sądy wnioski o próbę ugodową. Po kilku miesiącach otrzymali z sądu informację o terminie, z wprowadzającą w błąd adnotacją „stawiennictwo nieobowiązkowe”. Większość osób po otrzymaniu tego pisma nie pojawiała się na wyznaczonym posiedzeniu sądu, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji niestawiennictwa. Podczas posiedzenia sądu, które trwało nie więcej niż 2-3 minuty, sędziowie wydawali postanowienie o zasądzeniu na rzecz PP Porty Lotnicze wynagrodzenia pełnomocnika procesowego w kwocie 3.600 zł lub 7.200 zł (w zależności od kwoty wskazanej przez właściciela nieruchomości).

Obecnie jest możliwe wystąpienie do Sądu Najwyższego o stwierdzenie niezgodności z prawem takiego krzywdzącego wyroku na podst. Art. 424[1] par. 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który stanowi że:

„W wyjątkowych wypadkach, gdy niezgodność z prawem wynika z naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego lub konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i obywatela, można także żądać stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu pierwszej lub drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli strona nie skorzystała z przysługujących jej środków prawnych, chyba że jest możliwa zmiana lub uchylenie wyroku w drodze innych przysługujących stronie środków prawnych.”

Wpływ hałasu lotniczego na zdrowie

Zachęcamy do zapoznania się z treścią międzynarodowego raportu QLAIR (Quality of Life in Airport Regions) wydanego w Polsce przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Raport dotyczy rekompensat w polityce łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania portów lotniczych.

qulair_1

Czytaj dalej

Monitoring ruchu lotniczego nad Warszawą

Zachęcamy do odwiedzenia serwisu internetowego umożliwiającego w trybie on-line śledzenie ruchu lotniczego. Usługa ta jest dostępna pod adresem http://www.flightradar24.com/.

Poniżej przykładowy zrzut ekranu z aplikacji Flight Radar 24, na którym widzimy samolot Airbus A320-232 przelatujący nad Ursynowem pół godziny po północy. W sumie ostatniej nocy (od 22:00 do 6:00) mieszkańcy Ursynowa mogli zaobserwować i usłyszeć 14 podchodzących do lądowania samolotów.

Nocne lądowanie samolotu nad Ursynowem

Szczegółowe mapy OOU Modlin

Udostępniamy nieodpłatnie właścicielom nieruchomości znajdujących się na terenie OOU Modlin szczegółowe mapy tego obszaru z uwzględnieniem położenia ich działki oraz budynków. Ustalenie położenia nieruchomości względem granic OOU jest szczególnie ważne gdy nieruchomość znajduje się częściowo w OOU. Żądanie wykupu nieruchomości, odszkodowanie za utratę wartości, odszkodowanie dotyczące obowiązku rewitalizacji akustycznej w oparciu o przepisy dotyczące OOU jest zasadne wyłącznie tylko co do tej części nieruchomości albo domu lub lokalu, która znajduje się w OOU.

Poniżej przykładowa mapa fragmentu obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Modlin. Niebieska linia widoczna na mapie stanowi granicę OOU. W celu uzyskania mapy dla wskazanej przez Państwa lokalizacji uprzejmie proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się w zakładce oferta.

szczegolowa mapa oou modlin

 

Nieudana próba ugodowa? Co dalej?

Obecnie, w sprawach o odszkodowania dotyczące OOU dla lotniska im. Chopina żadne ugody nie są zawierane.

Po nieudanej próbie ugodowej właścicielom nieruchomości przysługuje prawo do wystąpienia do sądu z pozwem o zapłatę odszkodowania przeciwko Przedsiębiorstwu Państwowemu Porty Lotnicze. 

Proces sądowy w tego rodzaju sprawach jest długotrwały oraz kosztowny. Zasadniczo opłata sądowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. Należy również uiścić zaliczkę na pracę biegłych sądowych. Istnieją jednak pewne możliwości obniżenia opłat sądowych lub całkowitego ich zniesienia, m.in. poprzez złożenie wniosku do sądu o całkowite lub częściowe zwolnienie z kosztów postępowania oraz inne rozwiązania dostępne dla naszych Klientów.

Pragniemy zwrócić uwagę, że dotychczasowe orzecznictwo Sądu Okręgowego w Warszawie jest korzystne dla właścicieli nieruchomości. W zakładce Orzeczenia OOU Warszawa publikujemy linki do wszystkich orzeczeń SO w Warszawie z ostatnich 12 miesięcy w I instancji w sprawach dot. OOU. Żadne powództwo nie zostało oddalone.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w zakresie profesjonalnej obsługi prawnej roszczeń odszkodowawczych. Więcej informacji w zakładce Oferta.