Już ponad 200 osób przegrało procesy. Przez niedbalstwo?

Po przejrzeniu treści udostępnionych nam uzasadnień wyroków Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczących OOU, okazało się że już w ponad 200 sprawach powództwa zostały oddalone z powodu niezachowania terminu zawitego na zgłaszanie roszczeń. W rzeczywistości ilość spraw przegranych z tego powodu w Warszawie jest zapewne co najmniej dwukrotnie wyższa, gdyż nasza dane nie uwzględniają wszystkich spraw w SO w Warszawie, a ponadto nie dysponujemy wyrokami SR dla m.st. Warszawy.

Ponad 200 osób straciło co najmniej 1.500.000 zł z tytułu kosztów przegranych procesów. Większość z nich straciła zapewne również wiarę w sprawiedliwe, niezależne i bezstronne sądy. Czy przyczyną tych porażek procesowych było wyłącznie niedbalstwo powodów i ich pełnomocników, którzy niewłaściwie oszacowali ryzyko? Szczegółowy opis sytuacji prawnej, w której znaleźli się głównie właściciele nieruchomości znajdujących się najbliżej lotniska, znajduje się na naszej stronie internetowej we wpisie pt. „Czym bliżej lotniska tym trudniej o odszkodowanie…”.

Czy przyczyną takiego stanu rzeczy był wyłącznie bałagan legislacyjny, który spowodował że było możliwe uznanie przez sądy administracyjne prawidłowo uchwalonego aktu prawnego za nieobowiązujący?

Otrzymujemy informacje, że na tym „bałaganie legislacyjnym” wzbogaciły się podmioty, który korzystając z wprowadzenia OOU w 2007 r. zakupiły po niskich cenach nieruchomości, na których zgodnie z aktem prawnym wprowadzającym OOU nie można było wznosić budynków mieszkalnych. Następnie po serii wyroków sądów administracyjnych, w tym po postanowieniu Najwyższego Sądu Administracyjnego z 29.09.2009 r., zgodnie z którymi ten OOU nie obowiązywał, podmioty te uzyskiwały pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych, a inwestycje są często już zakończone i sprzedane. Trudno nazwać tą sytuację zbiegiem okoliczności…

Osobom lub instytucjom zainteresowanym sprawą, możemy bezpłatnie udostępnić sygnatury wszystkich postępowań sądowych, w których powództwa były oddalone ze względu na przekroczenie terminu zawitego.

Do zachowania terminu zawitego wystarczy próba ugodowa

Sąd Najwyższy w uchwale sygn. akt III CZP 37/17 potwierdził, że do zachowania dwuletniego terminu zawitego na zgłaszanie roszczeń dotyczących szkód związanych z wprowadzeniem OOU wystarczające jest złożenie w sądzie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Nie jest przy tym wymagane, aby podmiot zobowiązany otrzymał odpis takiego wniosku przed upływem terminu.

Treść uchwały Sądu Najwyższego w tej sprawie ma następujące brzmienie:

„​Do zachowania dwuletniego terminu przewidzianego w art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) wystarczające jest złożenie przed jego upływem do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.”

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o zbadanie zgodności z Konstytucją terminu zawitego

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o zbadanie przez Trybunał Konstytucyjny, czy
art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. Prawo Ochrony środowiska jest niezgodny z:
1) art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP,
2) art. 2 Konstytucji RP,
3) art. 1 Protokołu Nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności,
4) art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Sprawa ma sygnaturę K 2/17. Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wniosku stwierdza w podsumowaniu m.in.: Ograniczenie w art. 129 ust. 4 p.o.ś prekluzyjnym, krótkim terminem możności dochodzenia, przyznanych przez art. 129 ust. 1-3 p.o.ś.,roszczeń mających rekompensować skutki tych ograniczeń, jest nieproporcjonalnym ograniczeniem prawa własności, gdyż niejako „automatycznie” wygasza wszystkie roszczenia niezależnie od stopnia ograniczenia uprawnień właścicielskich. W przypadku bardzo daleko idących ograniczeń prawa własności, nabierających cech faktycznego wywłaszczenia, wygaszenie takich roszczeń godzi w istotę prawa własności, jaką jest jego wartość (użyteczność) dla właściciela, co – w ocenie Rzecznika – pozwala na postawienie regulacji zawartej wart. 129 ust. 4 p.o.ś zarzutu naruszenia art. 64 ust. l w zw. z art. 31 ust. 3 i w zw. z art. 64 ust. 3 Konstytucji.”

Ważne orzeczenie SN w sprawie terminu zawitego w sprawach dot. OOU

W sprawach dotyczących roszczeń właścicieli nieruchomości za szkody spowodowane wprowadzeniem OOU często pojawiały się wątpliwości związane z oceną prawną sytuacji, w której właściciele nieruchomości składali do sądów zawezwania do próby ugodowej przed upływem terminu do zgłaszania roszczeń, a odpisy tych wniosków były dostarczane przedsiębiorstwu zobowiązanemu do wypłaty odszkodowania po tym terminie. W wielu takich sprawach powództwa były oddalane z uzasadnieniem, że sformułowanie „zgłoszenie roszczeń” powinno być interpretowane w taki sposób, że do zachowania terminu zawitego konieczne jest doręczenie podmiotowi zobowiązanemu dokumentu, w którym roszczenia są zgłaszane.

Sąd Najwyższy w uchwale sygn. akt III CZP 7/17 z dnia 12 maja 2017 r. przełamał tę niekorzystną interpretację stwierdzając:

Wniesienie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, bez uprzedniego zgłoszenia roszczenia osobie obowiązanej do jego zaspokojenia, prowadzi do zachowania dwuletniego terminu przewidzianego w art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 519) również wtedy, gdy odpis wniosku został doręczony tej osobie po upływie tego terminu.”

Uchwała powyższa może również znaleźć zastosowanie w przypadku osób, które wysłały zgłoszenie roszczeń listem poleconym bez potwierdzenia odbioru lub wysyłka przesyłki miała miejsce przed upływem dwuletniego terminu na zgłaszanie roszczeń, a odbiór już po upływie terminu oraz w sytuacjach, gdy przed upływem terminu właściciel nieruchomości złożył pozew o zapłatę, a odpis pozwu został doręczony pozwanemu po upływie tego terminu.

Pomiary izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych również przy rozszczelnionych oknach

W toku procesów dotyczących odszkodowań związanych z obowiązkiem zapewnienia właściwego klimatu akustycznego w nieruchomościach znajdujących się w OOU, konieczna jest weryfikacja, czy przegrody zewnętrzne posiadają właściwą izolacyjność akustyczną. W tym celu biegli z zakresu akustyki dokonują specjalistycznych pomiarów, które w uproszczeniu mają odpowiedzieć na pytanie, jakie jest „tłumienie” dźwięku przez ściany z oknami. Pomiar taki polega na generowaniu dźwięku o dużej mocy na zewnątrz budynku i mierzeniu hałasu, który jest słyszalny wewnątrz.

Zgodnie z art. 147 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, „wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu.” W myśl art. 149 pkt. 1 ww. rozporządzenia „strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, niebędących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym.” W związku z czym przebywanie przy szczelnie zamkniętych oknach mogłoby spowodować przekroczenia CO2 w pomieszczeniu, co jest szkodliwe dla zdrowia. W przypadku braku instalacji nawiewników okiennych bądź ściennych, jedyną możliwością spełnienia tego wymagania jest rozszczelnienie przynajmniej jednego okna.

Mając na uwadze powyższe, należy w pismach procesowych lub bezpośrednio podczas pomiarów żądać od biegłego określenia izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych po wykonaniu pomiarów przy co najmniej jednym rozszczelnionym oknie.

Remont na lotnisku Chopina. Samoloty znowu nad Ursynowem

Na warszawskim Lotnisku Chopina 1 kwietnia 2017 r. rozpocznie się remont. Do 28 kwietnia będzie zamknięty dłuższy pas startowy o długości 3,7 km. Przez miesiąc największe lotnisko w Polsce będzie operować z jednego pasa startowego. Cały ruch zostanie skierowany nad teren gęsto zabudowany, m.in. nad Ursynów.

źródło informacji: http://www.kontrola-ruchu-lotniczego.com/2017/03/rowkowanie-na-okeciu-utrudnienia-w.html

Mapy akustyczne załączone do Przeglądu ekologicznego są opracowane niezgodnie z PN-02151-3:1999

W postępowaniach sądowych dotyczących odszkodowań dla właścicieli nieruchomości znajdujących się w OOU dla lotniska Chopina w Warszawie często są stosowane przez biegłych z zakresu akustyki mapy prognostyczne miarodajnego poziomu dźwięku, załączone do Przeglądu ekologicznego (rys. 12.6 i 12.7).

Uwzględnianie tych map w opiniach przez akustyków spowodowane jest trudnościami związanymi z wykonaniem rzeczywistych pomiarów hałasu lotniczego na nieruchomościach. Takie uproszczenie jest jednak niedopuszczalne, ze względu na fakt, iż wskazane powyżej mapy są wykonane niezgodnie z Polską Normą PN-02151-3:1999, która szczegółowo określa sposób ustalenia miarodajnego poziomu dźwięku A spowodowanego hałasem lotniczym.

Wskutek określania w opiniach klimatu akustycznego w pomieszczeniach na podstawie wskazanych powyżej map, często okazuje się, że na nieruchomości znajdującej się w OOU jest zachowany właściwy klimat akustyczny, co w wielu przypadkach nie jest zgodne z rzeczywistością. Według opinii biegłych akustyków, sporządzanych w wielu sprawach w oparciu o fizyczne pomiary hałasu na nieruchomościach, poziom miarodajnego dźwięku A może być wyższy nawet o ponad 10 dB od tego samego poziomu dźwięku określonego na mapach dołączonych do Przeglądu ekologicznego. Dotyczy to zwłaszcza terenu Ursynowa oraz Włoch i Bemowa.

Przedstawiamy poniżej tabelę, w której zestawiamy wymagania Polskiej Normy PN-02151-3:1999 ze sposobem opracowania map akustycznych miarodajnego poziomu dźwięku A dla pory dnia i pory nocy dołączonych do Przeglądu Ekologicznego (rys. 12.6 i 12.7). Jeśli ten materiał okaże się dla Państwa przydatny, uprzejmie prosimy o przekazanie dowolnej kwoty darowizny na rzecz dalszego rozwoju naszej strony internetowej.

Odszkodowania dla właścicieli nieruchomości w OOU dla lotniska w Gdańsku

Właściciele nieruchomości znajdujących się wewnątrz obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska im. Lecha Wałęsy w Gdańsku mogą uzyskać odszkodowanie z tytułu utraty wartości nieruchomości (strefa A i B) oraz odszkodowanie z tytułu kosztów zapewnienia właściwego klimatu akustycznego w pomieszczeniach (budynki mieszkalne znajdujące się w strefie A oraz budynki „wrażliwe” w obu strefach – szczegóły w Uchwale wprowadzającej OOU).

Pierwszym etapem na drodze do uzyskania odszkodowania jest zgłoszenie roszczeń Portowi Lotniczemu Gdańsk Sp. z o.o. w terminie 2 lat od daty wprowadzenia OOU, tj. do 30.03.2018 r. W przypadku braku zgłoszenia roszczeń w tym terminie roszczenia wygasają. Taki sam skutek może mieć zgłoszenie roszczeń wykonane w sposób wadliwy lub brak potwierdzenia wpłynięcia zgłoszenia roszczeń do podmiotu zobowiązanego w wymaganym terminie.

Oferujemy Państwo usługę udostępnienia formularza zgłoszenia roszczeń, wraz ze szczegółową instrukcją wypełnienia i złożenia, jak również usługę weryfikacji danych i wypełnienia formularza. Usługę można zamówić w zakładce oferta, w opcji „Zgłoszenie roszczeń OOU Gdańsk„.

Postanowienie SN w sprawie odsetek od roszczeń dot. OOU

Sąd Najwyższy w postanowieniu z 14 lipca 2016 r. sygn. akt III CSK 170/16 potwierdził swoje wcześniejsze stanowisko zawarte w wyroku z 4 grudnia 2013 r., sygn. akt II CSK 161/13, w którym wyjaśniono, że roszczenie przewidziane w art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. powstaje od dnia wprowadzenia ograniczeń korzystania z nieruchomości w wyniku ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, a roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie z wypłatą dochodzonego odszkodowania
może powstać jeszcze przed wydaniem wyroku zasądzającego odszkodowanie, jeżeli strona pozwana była skutecznie wzywana do wypłaty odszkodowania przed takim wyrokiem (art. 455 k.c.).

Powyższe postanowienie SN rozstrzyga na korzyść właścicieli nieruchomości wątpliwości interpretacyjne, wskutek których w wielu wyrokach zasądzano odsetki naliczone od dat późniejszych, jak np. data wyroku bądź data na którą została sporządzona opinia biegłego, określająca wysokość odszkodowania. Prawidłowo odsetki powinny zostać naliczone od daty zgłoszenia roszczeń, ewentualnie od daty wskazanej jako data zapłaty w tym piśmie.

Rekordowe odszkodowanie. Ponad 2 mln zł za utratę wartości w OOU

Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dn. 22 listopada 2016 r. sygn. akt IV C 1235/13 zasądził odszkodowanie w kwocie 2.086.000 zł tytułem odszkodowania za utratę wartości nieruchomości znajdujących się w obszarze ograniczonego użytkowania dla lotniska Chopina w Warszawie.

Nieruchomość powodów znajdowały się w OOU ale poza strefami Z1 i Z2. Biegły z zakresu szacowania wartości nieruchomości nie stwierdził wpływu utworzenia OOU na wartości nieruchomości. Według biegłego miał miejsce spadek wartości nieruchomości w kwocie 2.086.000 zł, ale spowodowany wyłącznie wpływem hałasu lotniczego. Sąd stwierdził jednak, że pozwany w niniejszej sprawie ponosi odpowiedzialność za utratę wartości nieruchomości powodów na podstawie art. 129 ust. 2 p.o.ś. argumentując w następujący sposób: Czytaj dalej